• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Östra Runbyskogen

Östra Runbyskogen är som namnet låter den östra delen av Runbyskogen. I denna del av Runbyskogen sammanfaller de mycket välbesökta tätortsnära skogsmiljöerna med mycket höga naturvärden. Detta sammanfattas fint i boken Svampar i Sverige, 2013. På sidan 59 i boken redovisar och exemplifierar författarna just Östra Runbyskogen som en skyddsvärd tätortsnära skog med mycket höga naturvärden. Sedan boken skrevs har ytterligare naturvårdsarter påvisats i Runbyskogen.

 

Naturvärden i Östra Runbyskogen - klicka på bilden för att se en förstoring.

 

Nedan följer en lista på källor - referenslitteratur och rapporter som beskriver betydelsen av de kvarvarande tätortsnära skogarna och gröna kilarna i Upplands Väsby och norrort. (*) anger att Östra Runbyskogen berörs direkt:

 • Ekologiska spridningssamband mellan Rösjökilen och Järvakilen i Upplands Väsby kommun, 2016  (Ekologigruppen AB)  (*)

 • Utvecklingsplan för ekosystemtjänster i Upplands Väsby kommun, 2016  (Ekologigruppen AB)  (*)

 • Naturinventering Upplands Väsby Kommun, 2008  (Ekologigruppen AB)  (*)

 • Översiktsplan Väsby stad 2040, Upplands Väsby, 2018  (* se sid 34)
 • Anläggningsstrategi idrott och rörelse - Bygg i kapp - bygg i takt - bygg inte bort, Upplands Väsby, 2019  (* se sid 19 ff)

 • Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk, Naturvårdsverket forskning, 2019

 • Förslag om bildandet av Östra Runbyskogens naturreservat. MatsKarström/Naturskyddsföreningen 2010 (*)

 

Minivildmark

Bergaskogen - en mycket viktig del av Runbyskogen och Runsahalvön

Bergaskogen har fått sitt namn av ett intilliggande torp, "Bergatorpet". Mängder av stigar går genom Bergaskogen och en motionsslinga går runt skogen. Bo Mossberg lät under början på 90-talet sammanställa en pärm med bilder och inventeringsresultat från detta område. År 2005 tryckte Upplands Väsby kommun upp ett antal exemplar av denna pärm som en enklare rapport. År 2018 tog Hans Bärring initiativ till att tillsammans med Bo Mossberg ta fram en ny och kraftigt reviderad, moderniserad och utökad bok om Bergaskogen och baserad på det gedigna inventeringsarbete som fanns i den tidigare i rapporten. I boken Bergaskogen - en vildmark i miniatyr 2018 återfinns utförlig beskrivning av arter och naturtyper, även centrala begrepp som nyckelbiotoper, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, allemansrätt och sociala värden behandlas också. Vid flera tillfällen har skogen föreslagits att skyddas som naturreservat för att garantera att naturområdet får finnas kvar även åt framtida generationer.

 

 

 

 

 

Arkivet

I Runbyskogen är markerna arkivet!
Via menyvalen och länkarna under menyn "Arkivet" ges utrymme till breddning och fördjupning. Kom gärna med tips på innehåll och dokument. Tonvikt är på långsiktighet, framför allt inom natur och idrott, upplevelse, men även kulturmiljö och biologisk mångfald. Det är ju denna hemsidas syfte att försöka lyfta fram just sådana värden i "samhällsplaneringen" och i Norrort.

 

En stenmur som tillsammans med närliggande anläggningar vittnar om gamla kulturmarker. Stenmuren - en symbol för ett slags materiellt långlevande och åldersbeständigt arkiv som i sin tur omgärdar och inramar ytterligare hävdvunnen kunskap. Uppkomna genom hårt arbete, stor teknik och långsiktigt förhållande till jorden. Vackra, skyddsvärda och fredade enligt lag. Framför allt har de vidare betydelse för vår förståelse och faktiskt hela identitet och relation till landet. Markerna.

Dokument

SKYDD AV NATUR OCH FRILUFTSMILJÖ

För Upplands Väsby kommun

Gemensamt upprop föreningar bevara Runbyskogen och Nej till Väsby Sjöstad

Svenska dagbladet - 2010 - 05 -10

Väsbytidningen art 1 - år 1979/1980

Väsbytidningen art 2 - år 1979/1980

Beslut Sättra Naturreservat 1970-07-31


OM SKOG OCH SAMHÄLLE

Sociotopanalys - Runbyskogen

PersonalEko 5, 2001 - Skogsstyrelsen

SvD Stockholm 24 april 2010 - Exploatering hotar föreslagna reservat i Stockholm

 

OM NATUR OCH HÄLSA

Världsnaturfonden WWF Nr 1 2010 om tätortsnära skog

SvD Brännpunkt 4 okt 2009 - Barns brist på natur ett hälsohot

 

Skrivelser från privatpersoner gällande Runbyskogen

Mats Karström år 2010, "Förslag om bildandet av Östra Runbyskogens naturreservat". 

Medborgarförslag år 2007 av Bo Mossberg, "Förslag till skydd av Bergaskogen". Avslogs av kommunfullmäktige . Men, tack vare ideella krafter, Rädda Runbyskogens engagemang, skrivelse från utomstående experter som Mats Karström m fl är skyddet av Bergaskogen klart motiverat. Kringliggande tätortsnära skogar har höga naturvärden och bevarande är en definitiv målsättning som också vilar på solid grund.

Medborgarförslag år 2007 av Hans Bärring i samarbete med NORDEG, "Runsahalvön som natur- och friluftsområde"   Avslogs av moderaterna och centern

Hemställan år 2001 av Hans Bärring i samarbete med Lars E Jansson, "Runsahalvön som natur- och friluftsområde" .  Inarbetades delvis i Översiktsplanen

Bergaskogen - en vildmark i miniatyr. Ett inlägg för dess bevarande. År 1990 av Bo Mossberg. I bokform sedan 2018 av Hans Bärring
 

Filmklipp

Astrid Lindgren: Det kan vara väl värt att lyssna till henne (kräver datorplattform) !

 

Nedan några filmklipp från Runbyskogen - ett sammanhängande natur och friluftsområde i Runsahalvön, Järvakilen, och Upplands Väsby.

Ovan Mats Karströms besök i grangråtickans skog.

Ovan ett par av våra järnmän som just klämt lagg en underbar vinterdag.

Tore Jansson, ytterligare en sann järnman som kan konsten att berätta historier från förr - här från sin tid på Långtomten, Runby.

Här är det fina skidspår, även om de just vid detta tillfälle kanske inte var helt snövita. Ett av stockholms bästa motionsspår i härlig skogsmark!

Underkategorier