• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

ResurscentraMängden centra som bedriver studier kring människans förhållande till naturen kan göras lång. Ändå behövs det hela tiden nya starka krafter och utökade resurser för att lösa samhällets och utvecklingens problem! Ansvaret ligger i slutändan hos var och en - att söka samarbete, samförstånd och balans! Den som misströstar ska veta att det trots allt finns många som vill bära ansvaret med dig och hjälpa till:

 • Trädportalen samlar kunskap om gamla träd som i sin tur är en förutsättning för rika och spännande skogar (biologisk mångfald liksom centrala miljömål). natur- och kulturmarkerna på Runsahalvön har en hel del kvarstående äldre träd. Sådana områden är lärorika och hälsogivande för den som försiktigt och lugnt betraktar.
 • Naturvårdsverket uppmanar till samarbete för att stärka den tätortsnära naturens ställning. Läs mer här. NVV finansierar även forskning kring trender i friluftslivet.
 • Stockholm Resilience Centre bedriver forskning kring tätortnära skogar, urbanisering och hållbart samhälle. Notera t ex följande doktorsavhandling!
 • Riksantikvarieämbetet anger relationer och policies för vårt kulturarv.
 • Centrum för naturvägledning arbetar bl a med att utveckla metoder för hur naturen skall förklaras i det moderna urbana samhället.
 • Boverket, miljöarbete, samhällsplanering eller plan och bygglagen. Läs Boverkets skrift " Bostadsnära natur - inspiration och vägledning".
 • Svenskt friluftsliv, arbetar bl a med fysisk aktivitet på recept (FAR). Vem vill rehabilitera sig i en bullerstörd och avgasfylld miljö?
 • Skogforsk utvecklar nya metoder för bl a hänsynsfullare skogsbruk, bättre och skonsammare metoder och maskiner. Se bl a Kunskap Direkt - om hänsyn i skogen.
 • Upplands Naturguider vill visa dig på naturens skönhet och oändliga variation och "myckenhet". I Storstockholm finner du dessa under UtINaturen.nu.
 • Exploateringstrycket är hårt i Storstadsregionerna. Inom SNF pågår sedan länge intensivt arbete (se Kilupprop.pdf) regionalt och på riksplanet för att rädda värdefull natur. Ett intressant norrländskt projekt är naturskyddare.se. En annan förening som arbetar för skydd av de sista kvarvarande urskogarna på riksplanet är Nätverket Skydda Skogen.
 • Stockholms ornitologiska förening liksom Järvafältets ornitologiska klubb. Den rätta miljön för att lära sig om vår natur av mycket kunniga människor.
 • Håll Sverige Rent arbetar för ett kretsloppsanpassat samhälle, minskad nedskräpning och minskad miljöbelastning.
 • Källakademin - Akademin för de friska källorna. Runsahalvön hyser ett flertal vattenkällor. (Faktum är att alla cirka 15 ursprungsgårdarna på Runsahalvön hade sina egna källor, dit man gick för att få en slurk vatten, rätt gott då och då, kan man föreställa sig).