• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Okt 11, Guldupplevelse

Guld i höstens marker

Ett nytt ljus gör sig gällande denna årstid, hög luft och fantastisk färgrikedom som tycks spegla sig i himlen. Den enkla kameran lyfter skogen och ger blick ut över markerna. Där nere finns växtkraften och låter sig väl smaka. På joggingturen hörs ännu fåglarna innan den större vintertystnaden. Några börjar varna och strax senare jagar Havsörnen på låg höjd ovanför skogen på andra sidan ängen. Bjässen drar vidare mot Mälaren. Glädjen att vara ute och ströva fritt och stort i dessa trakter, lyssna, se, känna och upptäcka, delas med många som är ute på strövtåg längs stigar och leder. Många reser hit från andra kommuner - just till Runbyskogen och Runsahalvön.

Tillresta rutinerade vandrare på besök i Runbyskogen. (Samtliga bilder i denna artikel är tagna inom planområdet för Väsby Sjöstad)

 

Kantarellen spränger upp ur marken så att det nästan ljuder. Nyckelpigan tycks inspektera förvandlingen på en säker sida.


Från Älghöjden syns Kairoplattån med Kairohöjden till höger... ett mångfaldigt, vackert och rikt landskap.

”Sjöstad” här? Bäst att vända ryggen till och snabbt gå därifrån. Vem vill sätta första salvan där nere?

 

 

- Master, I understand that Mr. Einstein once said: ”look deep into nature then you will understand everything much better..."
- Yes, correct and he also said "we cannot solve our problems with the way of thinking we used when we created them..."
- But how can we improve?
- It is a question of time. Think about that.
- That is too hard... I do not have the skills... but,
isn't time only one dimension... And our senses have six dimensions? How many are we using?

Jun 13, Orkidétider

Skogsorkidéer i finaste prakt på Kairohöjden, juni 2013

Jungfru Marie Nycklar i bestånd. (Samtliga bilder i denna artikel är tagna inom planområdet för Väsby Sjöstad med bussboulevard, gator och bebyggelse)


Under en löptur en stillsam och vacker junikväll längs Upplandsleden till Kairo och vidare mot Runby gjordes avstickare för att kika lite mer på skogens innehåll. Bland annat är några speciellt örtrika stråk kända av lokalbefolkningen sedan tidigare. Ett stycke från stigen glimmade det nu i vackert purpurblått. Några dagar senare konstaterades att det på en yta motsvarande cirka tre hektar var rikligt med framför allt jungfru marie nycklar (>100 exemplar), nattviol (>20 exemplar) och skogsnyckel (~10 exemplar), även nästrot, korallrot och tvåblad (enstaka) påträffades. På flera platser växte dessa kalkgynnade blommor i bestånd. Faktum är att detta alltså är en spännande orkidélokal med en överlag överraskande stor örtrikedom (* se lista nedan).

Ovan fr v orkidéerna: Tvåblad, Nattviol, Korallrot, Jungfru Marie Nyckel och Skogsnyckel i bestånd, samt Nästrot


Just denna örtrikedom är intressant ur flera perspektiv eftersom den i allt väsentligt ingår i en ordinär produktionsskog (PG). Skogen har dock inte på hela ytan (avdelningen) fullständigt kalavverkats utan det finns en kontinuitet av lövträd inom detta område. Skogsbruket har åstadkommit en begränsad störning men rar flora finns kvar och frodas. Ytterligare en viktig orsak till platsens orkidéflora är markens gynnsamma fuktighet och näringsnivå. Stråket ingår i en sänka som på alla håll utom i väster omgärdas av morän- och hällmarker. I mitten av denna sänka finns ett kärr (nyckelbiotop), som har sitt naturliga utlopp åt väster. Floran med orkidéer är som yppigast i gränszonen mellan de mest näringsrika, fuktiga delarna och de mer torra, näringsfattiga morän- och hällmarkerna.

 

Varför blommade dessa orkidéer i rikare mängd jämfört med föregående år? Orsaker till detta kan vara att markerna var rejält vattenfyllda innan snöfall och tjäle vintern 2012 och grundvattennivån var hög. Det skyddande snötäcket låg sedan kvar länge och efter sedvanlig uppländsk vårtorka kom ett par viktiga och rejäla vårregn i slutet av april och maj. Inga frostnätter uppträdde i maj eller juni, istället värme och torka i juni. Dessa klimatfaktorer, liksom kombinationen av en sedan lång tid gynnsam mängd ljus, fukt och näring i samverkan med annan växtlighet gjorde att detta begränsade område – i en produktionsskog – sommaren 2013 kunde uppbringa ett par hundra skogsorkidéer, sex olika orkidéarter i sin fulla prakt!

 

Hur ska man då relatera till detta faktum i perspektivet av att detta är en tätortsnära skog av betydelse? Stråket med orkidéfloran ligger alldeles intill välfrekventa stigar, vandringsleder, grusade skogs- och promenadvägar och elljusspår. Området är omnämnt i den gamla naturinventeringen från 1980-talet, men senare naturinventeringar (år 2008, AB Ekologigruppen) har dock helt förbigått denna lokal med kommunens rikaste orkidéflora. Alkärret (nyckelbiotop, registrerad år 2010) blev till exempel i efterhand upptagen i kommunens naturinventering efter lokalt engagemang och Skogsstyrelsens inventering. Allianspartierna (i majoritet sedan 2006) i Upplands Väsby vill här bygga "Väsby Sjöstad". De fina naturbilderna ovan hamnar enligt Alliansens fördjupade översiktsplan (FÖP) under hus, vägar och lokalgator, se bilder nedan där ungefärlig utbredning av ovannämnda örtrika stråk framgår av blå- respektive grönstreckade linjer:

Trafikprognos där rutorna med siffror visar beräknat antal biltransporter per dygn.

 

Bilden ovan visar bland annat en "evenemangsplats" som Alliansen och deras tjänstemän förespråkar ute i skogen där "Väsby Sjöstad" planeras.

"Bara området planläggs så är vi nöjda..."

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nedan till vänster i tabellen anges ytterligare några florafynd inom det örtrika stråk (< 3 ha) väster om Alsumpskogen uppe på Kairohöjden (inventerat totalt fem timmar i juni 2012 respektive juni 2013):

 

 

Tvåblad
Nästrot
Nattviol
Korallrot
Jungfru Marie Nycklar
Skogsnyckel
Stjärnstarr
Hässlebrodd
Gullpudra
Revlummer
Lopplummer
Blåsuga
Tibast
Blåsippa
Gullviva

 

 

Hästhov
Harsyra
Skogssallat
Ormbär
Vitsippa
Smultron
Ekorrbär
Skogsbräken
Ängskovall
Skogskovall
Bergslok
Humleblomster
Ekbräken
Skogsbräken
Hultbräken
Jordreva
Brakved
Pyrola
Kärrsilja
Kråkklöver
Kärrfräken
Svartvide
Flenört
Slankstarr
Lundgröe
Blodrot


 

 

 

 

 

-----

Master, we got our trade and we are heading eastwards. I suppose it is utmost beneficial?

Yes, correct, James. That is my decision and we are doing well.

Master, I suppose it is a very good decision to make it beneficial.

James, we are forging our new green future, ocean waters are green, as our steam shippers say, and you trust them too, DON'T YOU?

Sir, of course! I also think our shippers have a great green washing waters trade ahead. Master, you have invented the green washing machine!

Yes James, I have. And you could soon call yourself the new inventor James King, moha ha haa

Master, Yes, ha ha haa

(year 1882)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feb 10, Skidvinter

Vilken fantastisk vinter

Tänk vilken fin skidvinter vi har. Vad kul att se alla som passar på att motionera - och det verkar bli fler och fler som nyttjar de härliga och fina skidspåren. Såväl "Vasaloppsformen" som den egna "OS-formen" måste ses över. En stor eloge till Skidklubben som lagt ner ett stort arbete på att preparera skidspåren i Runby! Återigen har Väsby skidklubb arrangerat Stockholms DM! Fantastiskt och upplevelserikt att äntligen få skida som den här vintern. "Tjo vad det går".

Stort tack också till de markägare som möjliggör att skidspår fått vara kvar och nu återigen kan dras över deras marker! Det är verkligen en fin och positiv gest till glädje för många. Till sist stort tack också till kommunen som tillhandahåller belysning längs hela Eljusspåret från Runby ända ner till Kairo - Stockholms bästa elljusspår! All denna fina service, motionsspår et c är inte självklar och finns inte per automatik. Så, tack.

Det speciella blå vinterljuset, skymning.

 

Citat från en besökare; "Åkte på ängarna idag och njöt i det underbara vädret! Spåren var hårda och fina och det fanns även gott om utrymme för skateing om man så vill.
Jag minns inte när jag senast åkte så mycket skidor i Stockholmsområdet och jag hoppas det håller i sig mycket länge till.
Jag ger spåren på ängarna högsta betyg, då jag anser att de håller samma fina klass som de uppe i t.ex. Dalarna, där jag ofta åker. Skall man ha bättre spår måste man vara ute och åka direkt efter spårmaskinen..."

För den som önskar läsa mera - kika lite på vad Naturvårdsverket säger om friluftsliv.

Mars 10, Naturreservat

Natur- och skogsmarken Runbyskogen, Järvakilen i Upplands Väsby, har flera viktiga skyddsområden. Två nämns nedan:

 

År 1970 instiftades Sättra Gårds naturreservat av länsstyrelsen

Det statliga beslutet kan läsas här.

 

År 2010 lades ett Nytt förslag på Naturreservat i Upplands Väsby


"Östra Runbyskogens Naturreservat" - Läs Mats Karströms förslag till Naturreservat här!

Förslaget i korthet: 1) Skydda en viktig del av Runbyskogen med höga naturvärden, 2) Fördjupad inventering av övriga delar.

Se filmklipp från Mats Karströms besök. Mats är grundare av "Steget före" - en naturinventeringsmetodik för att identifiera miljöer med höga naturvärden. År 2009 fick Mats ArtDatabankens naturvårdspris. Hur Upplands Väsby placerar sig i länet (liksom övriga landet) angående skydd av naturområden redovisas av bl.a. Naturvårdsverket (Se pressmeddelande 2017-05-09).

Apr 10, Snösmältning

Snösmältning - ett vårligt skådespel

Grundvattenbildningen är som intensivast i samband med snösmältningen. I arkivet finns nu ett filmklipp från olika kärrmarker i Runbyskogen, Järvakilen. Bara att se och njuta med torra fötter! "Myllrande våtmarker" kallas det nationella miljömålet. Att sådana här miljöer bevaras och skyddas med kringliggande buffertzoner är betydelsefullt i ett långsiktigt perspektiv. Inte att det dras en väg rakt igenom hela natur- och friluftsområdet, eller? Det finns alltför många exempel på förstörda kärrmarker – denna biotop är idag sällsynt förutsatt att den är relativt opåverkad. Men det finns också fina möjligheter att bevara bäckar och restaurera vattenmiljöer. EU’s vattendirektiv är exempel på en internationell ambitionsnivå och just miljömålen tillämpas i allt högre kraft i rättsinstanser.