• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Okt 20, Ny kraftledning

PLANERAD TRANSMISSIONSNÄTS- FÖRBINDELSE MELLAN MESSAURE OCH KEMINMAA

Hörnstolpe vid ängarna och hagmarken i Runby? Ja, enligt nuvarande plan för ny 400 kV ledning genom västra Upplands Väsby. Men att skövla ytterligare orörd skog, skogsbryn och hagmark för ny dragning av ytterligare en kraftledningsgata är något vi säger NEJ till !

 

Svenska kraftnät är på gång i Runbyskogen angående projekteringen för 400 kV ledning mellan Odensala och Överby. Projekteringen har pågått sedan 2017. Syftet är att stärka försörjningen av elkraft till Stockholm från bl.a. de nya stora vindkraftparkerna i Norrland samtidigt som försörjningen av elkraft till Stockholm från södra delar av Sverige avviker... (kärnkraft).

Projektet med en ny kraftledning 400 kV berör två befintliga kraftledningar (220 kV, samt Banverket 120 kV). Den nytillkomna ledningen (400kV) skall ersätta den befintliga (220 kV) och samtidigt inrymmas bredvid banverkets ledning på något vis som ännu inte har redovisats efter snart fyra års projektering och ett halvår kvar till aviserat datum för ansökan om koncession (tillstånd att få börja bygga).

 

Den nya, av Svenska kraftnät fastslagna, kraftledningsgatan kommer orsaka allvarligt negativ påverkan på bl.a. följande värden i västra Upplands Väsby:

 • Vackert mosaiklandskap med utblickar som ännu är fri från tung infrastruktur
 • Ursprungligt kulturmiljölandskap
 • Skogsområden med mycket höga naturvärden, Östra Runbyskogen med tydligt dokumenterade kvaliteter för omedelbart bildande av naturreservat
 • Grön infrastruktur - sammanhängande natur och skogliga spridningssamband inom och mellan Stockholms gröna kilar (Järvakilen, Rösjökilen, Görvälnkilen)
 • Kärnområden för flora och fauna, s.k. Wildlife refugees, t.ex. viktiga lyor som nyttjats i hundratals år
 • Elljusspår, markerade leder och skogsstigar. Mycket höga värden för friluftslivet - t.ex. Skidåkning, löpning, ridning. Tätortsnära skogar med hög betydelse för folkhälsa och trivsel tvingas bort och får en helt ny gestaltning
 • Buller, damm, nedskräpning (om inte annat som en indirekt konsekvens) och utsläpp av störande ämnen i opåverkade makromiljöer från sprängning, nya etablerings- och anläggningsvägar
 • Trafiksituationen (fr.a. under byggnadstiden) genom bostadsområden och förbi skolor m m

 

De två naturbilderna är exakt från den miljö där Svenska kraftnät planerar att placera en cirka 30 meter hög hörnstolpe med tillhörande stag och 400 kV Triplex ledningar (bilden ovan). Såväl skogen som ängarna berörs. Man behöver inte ha alltför mycket inlevelseförmåga för att föreställa sig graden av landskapspåverkan... Siluetten kommer bli gravt negativt påverkad, minst sagt!

 

  Teknisk know-how har tagit gigantiska framsteg det senaste decenniet med kraftfulla geografiska design- och simuleringsprogram (CAD, GIS, GPS, utifrån högupplöst flygfilmning, ortofoton, laserdata etc). Många problem och negativ påverkan kan idag undvikas genom god planering.

Å andra sidan har andra delar av naturvetenskapen inte heller stått still. Idag är kunskapen om den minst sagt prekära situationen för den biologiska mångfalden betydligt mer kvantifierad och precis än tidigare. Verktyg för skydd och bevarande - eller rätt sorts hävd för den delen - av natur hamnar stick i stäv med exploatering av naturmiljön såsom allehanda uppblåsta infrastrukturprojekt. (I det här fallet inte minst när modernt regelverk för magnetfält ska bedömas).

Egentligen har inte något annat varit att vänta eftersom vi människor allt mer sätts på press att värna natur och miljö genom medveten livsföring. Men istället för att ÖDMJUKT rannsaka oss själva, så rullar exploateringståget hela tiden vidare enligt "Stairway to hell". Vad som verkligen förvånar är att planeringen (indirekt) fortfarande tar sin utgång i att naturen bara finns där till hands. Det s.a.s kostar inget. Följaktligen hamnar exploatering av naturen på det moraliska planet - är det rätt eller fel - bortsett från vissa lagar och regler. Där är samhället, politiken och miljödebatten idag. Det är intressant, rent intellektuellt och psykologiskt.

När det gäller den nya kraftledningen genom Runbyskogen riskerar saker och ting tyvärr att ställas på sin spets! En riktig brännpunkt! Flaskhals och getingmidja på en gång! I sedvanlig ordning står riktigt värdefull natur och kulturmiljö i stöpsleven. Det indirekta budskapet är, "vi kommer bara nagga lite här"... Det har hörts förr. Planeringsförfarandet medför t.ex. att gammelskog med månghundraåriga träd rakas bort... de är liksom väldigt små detaljer i det "mänskliga kraftnätssammanhanget" när det kommer till kritan. Lite som vanligt i svenska skogsmarker med andra ord.

Förhoppningen detta till trots är att befintlig ledningsgata skall kunna användas fullt ut. Det vill säga bygga utan intrång, att bl.a. ängar, hagmarker och så många skogsmiljöer, skogsbryn och träd som möjligt ska få stå kvar i sin vackra dager! Att skogens värden skall stärkas och få leva vidare här i bullrande tätorten! Notera, möjligheterna till ekologisk kompensation är extremt små i denna landsdel! Och de blir mindre för varje år som statsmakterna härjar med sina filosofier.

Det börjar så smått dra ihop sig. Och det kommer att krigas intill döden, innan dessa marker släpps för ytterligare galna exploateringsprojekt. Helt sonika.