• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Dec 22, Nya siluetter

Som en följd av Svenska kraftnäts planer så utreder nu Trafikverket flytt av sin kraftledning (Nytorp-Överby)

Som beskrivits tidigare så planerar Svenska kraftnät en helt ny dragning av sin 400 kV ledning genom Upplands Väsby. Bilderna nedan illustrerar några visuella konsekvenser i Östra Runbyskogens hagmarker, natur- och kulturmiljö kring Vaxmyra, Bromsboda och Lövsta.

Vaxmyra ängar sen höst. Illustrationen visar hur landskapsvyn kommer att bli om Svenska kraftnät (och Trafikverket) får igenom sina planer. Riktning mot norr mot de gamla torpställena Vaxmyra och Bromsboda. Den gamla åkermarken nyttjas idag som viktiga och omtyckta hästhagar och vintertid för allmänhetens skidåkning i vacker oexploaterad miljö [se bilder barmark, resp. bilder snövinter].

 

Stairway to hell. Trafikverket konstaterar själva att utvecklingen där högvärdig natur förstörs måste brytas. Nu är det upp till bevis.

 

Vaxmyra ängar i kvällsljus mot söder. Idag en obruten skogshorisont, men bilden ovan beskriver den nya siluetten och landskapspåverkan. Illustrationen talar sitt tydliga språk. Dessa planer måste det gå att hitta en betydligt bättre lösning på. En lösning som sparar centrala natur- och kulturmiljövärden!

 

1. Svenska kraftnät måste nyttja sin befintliga ledningsgata och ledningsrätt fullt ut. Punkt slut.

2. Åtminstone utred nedgrävning.

3. Om både 1. och 2. är juridiskt hopplöst i sista instans: Utred att byta plats på ledningarna, d.v.s. växla respektive ledningsrätter genom Vaxmyra koloniområde! Trafikverkets ledning förläggs där Svenska kraftnät nu har sin befintliga 220 kV ledning. På detta sätt kommer högst sannolikt påverkan på kringliggande natur- och kulturmiljö att minskas. Detta måste utredas.

4. Alternativet som nu ligger på bordet att förlägga bägge kraftledningarna utanför koloniområdet är STAIRWAY TO HELL in i sin mörkaste dager! Det måste bekämpas till fullo.