• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Exploatering

 

Total upphuggning av Järvakilen i Upplands Väsby?!  Nej det kämpar vi emot!

 

1. Pågående akuta exploateringsärenden

Sedan 2017 har Svenska kraftnät drivit på för en helt ny ledningsgata genom bl.a. Östra Runbyskogen!

Läs mer under artikeln "Dec 2022, Nya siluetter".

Läs mer under artikeln "Okt 2020, Ny kraftledning".

 

2. De ständiga små stegens tyranni

Hela tiden kommer det förslag och aktörer som är beredda att exploatera den stackars kvarvarande skogen - "de små stegens tyranni" ! Det finns massor av lokala exempel, "bara nagga lite här" och "ta lite där"... Det är alltför få som gör tvärtom - seriöst arbetar FÖR naturbevarande och FÖR naturskydd. De markägare som verkligen låter sin skog och skogsmark finnas kvar är värda sin vikt i guld.

 

3. Åren 2007 - 2014

Upplands Väsby kommun ville bygga Väsby Sjöstad. Det innebar en gigantisk ödeläggelse av naturvärden! Men, en folkomröstning genomfördes i samband med riksdagsvalet år 2014. Då sa en majoritet av Upplands Väsbyborna NEJ till Väsby Sjöstad!

Läs mer på den externa hemsidan "Nej till Väsby Sjöstad".

Kommentarer: Förbifart Stockholm har diskuterats utifrån ett region- och riksintresse. Om detta kan man tycka vad man vill, men notera att exploateringen Väsby Sjöstad var av liknande magnitud som Förbifart Stockholm men utifrån en enskild kommuns och en i grunden mindre grupp enskilda politikers intresse:

"Fördjupad Översiktsplan för Mälarstranden" - ett kraftfullt politiskt ställningstagande för storskalig exploatering av natur- och friluftsområdet

 • Ny vägdragning genom Järvakilen, tvärs genom Runbyskogen och Runsahalvön
 • Så småningom presenterades bortåt 2200 bostäder inne i och alldeles omkring detta värdefulla naturområde

Uppenbarligen verkar det finnas bristande förståelse och kunskap om naturen bland flertalet politiker i Upplands Väsby kommun! Liksom betydelsen av intakta naturområden för kommuninnevånarnas hälsa, välmående och för hela kommunens attraktivitet. En övergripande naturinventering har genomförts men en handlingsplan för naturvärden och långsiktigt bevarande av det fantastiska naturområdet Runsahalvön lyser med sin frånvaro. Istället satsas stora belopp på exploatering. Tjänstemän sattes under stark press. Mängder av konsulter anlitades och den långsiktiga och pålitliga informationen till kommunmedborgarna blev uppenbart partisk. Samråd hålls t ex med såväl korta inställelse- som korta svarstider. Samtidigt har Stockholm de senaste åren växt så det knakat. Den snabba urbaniseringen och en häpnandsväckande exploateringshunger under en tioårig högkonjunktur (ca år 1998 till 2008) inom byggsektorn har gjort att helt nya naturområden satts under stark press. Naturskyddet har hamnat på efterkälken, trots vissa satsningar. Istället har viktiga natur- och friluftsområden med bristande skydd eller som folk "tagit för givna", som t ex i Upplands Väsby, helt plötsligt ställts inför en helt annan framtid när ivriga politiker vill skrida till handling och skapa "attraktiva boendemiljöer".

Tycker du att naturvärdena är viktiga längs Järvakilen och i Upplands Väsby så finns det all anledning att påpeka detta för våra förtroendevalda!

 

Exploatering! Ny väg tvärs genom Järvakilen Inte ett bostadsområde - utan en ny kommundel
Storskalig exploatering! Ny väg tvärs genom Järvakilen! Nya stadsdelar!