• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Kunskapscentra


Mängden centra som bedriver studier kring människans förhållande till skogen kan göras lång. Ändå behövs det hela tiden nya starka krafter och utökade resurser för att försvara denna - lösa samhällets och utvecklingens problem! Ansvaret ligger i slutändan hos var och en - att söka samarbete, samförstånd! Den som misströstar ska veta att det trots allt finns många som vill bära ansvaret med dig och hjälpa till:

 • Artdatabanken har i sin trädportal kunskap om gamla träd som i sin tur är en förutsättning för rika och spännande skogar. Ute i natur- och kulturmarkerna på Runsahalvön finns en del kvarstående äldre träd. Sådana miljöer är lärorika och hälsogivande för den som försiktigt och lugnt upptäcker.
 • Naturvårdsverket (NVV) driver på för att stärka den tätortsnära naturens ställning. NVV finansierar även forskning kring trender i friluftslivet.
 • Stockholm Resilience Centre bedriver forskning kring skogar, urbanisering och hållbart samhälle.
 • Riksantikvarieämbetet har publicerat en mängd dokumentation, t.ex. om skogsbete vilket var vanligt förekommande.
 • Jordbruksverket arbetar med frågor om odlingslandskapet, t.ex. småvatten, alléer, åkerholmar, stenmurar. En rad skrifter finns
 • Boverket arbetar med samhällsplanering (exploatering) eller plan och bygglagen. Se t.ex. Boverkets skrift "Bostadsnära natur. Inspiration och vägledning".
 • Skogsstyrelsen har en del viktig dokumentation (t.ex. skrift om Människa och skogen). I övrigt mest en korrupt organisation som Eskil Erlandsson, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt, och lokalt Jan Holmberg, har dragit ner i underjorden. Varur den organisationen näppeligen kommer lyckas klättra upp utan hjälp från ovan. Att tro att man ska få redig hjälp därifrån för att skydda och bevara tätortsnära skogar är föga lönt.
 • Centrum för naturvägledning arbetar bl a med att utveckla metoder för hur naturen skall förklaras i det moderna urbana samhället.
 • Svenskt friluftsliv arbetar bl a med fysisk aktivitet på recept (FAR). Vem vill rehabilitera sig i en bullerstörd och avgasfylld miljö?
 • Bullernätverket för jobbar med en rad olika frågor för att nå bl.a. Tysta miljöer. 
 • Skogforsk finansierat av skogsindustrin utvecklar metoder för bl a hänsynsfullare skogsbruk och hyggesfria kommersiella metoder.
 • Naturskyddsföreningens (SNFs) lokala krets i Väsby har regelbundet exkursioner. I Storstockholm finns även naturguidningar genom UtINaturen.nu. Exploateringstrycket är hårt i Storstadsregionerna. SNF arbetar hårt regionalt och på riksplanet för att rädda värdefull natur. Ett intressant norrländskt projekt där man har identifierat skyddsvärda skogsområden är naturskyddare.se.
 • Skydda Skogen är en annan förening som arbetar för skydd av de sista kvarvarande urskogarna på riksplanet.
 • Stockholms ornitologiska förening liksom Järvafältets ornitologiska klubb. Svenska botaniska föreningen, Svenska lavföreningen, Mossornas vänner har flera exkursioner och är de rätta miljöerna för att lära sig om vår natur av mycket kunniga människor.
 • Håll Sverige Rent arbetar för ett kretsloppsanpassat samhälle, minskad nedskräpning och minskad miljöbelastning.
 • Källakademin - Akademin för de friska källorna. Runsahalvön hyser ett flertal vattenkällor. (Faktum är att alla cirka 15 ursprungsgårdarna på Runsahalvön hade sina egna källor, dit man gick för att få en slurk vatten, rätt gott då och då, kan man föreställa sig).