• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Exploatering

 

Total upphuggning av Järvakilen i Upplands Väsby ?! En folkomröstning genomfördes i samband med valet år 2014. En majoritet av Upplands Väsbyborna sa NEJ !

Läs Mer På   Nej till Väsby Sjöstad.

 

Notera: Förbifart Stockholm diskuteras utifrån ett region- och riksintresse. Om detta kan man tycka vad man vill, men notera att nedan angiven exploatering av liknande magnitud som Förbifart Stockholm är utifrån en enskild kommuns eget intresse:

 • "Fördjupad Översiktsplan för Mälarstranden" - ett kraftfullt politiskt ställningstagande för storskalig exploatering av natur- och friluftsområdet
 • Ny vägdragning genom Järvakilen, tvärs genom Runbyskogen och Runsahalvön
 • Uppemot 2200 bostäder inne i och alldeles omkring detta värdefulla naturområde

Uppenbarligen verkar det finnas bristande förståelse och kunskap om naturen bland flertalet politiker i Upplands Väsby kommun! Liksom betydelsen av intakta naturområden för kommuninnevånarnas hälsa, välmående och för hela kommunens attraktivitet. En övergripande naturinventering har genomförts men en handlingsplan för naturvärden och långsiktigt bevarande av det fantastiska naturområdet Runsahalvön lyser med sin frånvaro. Istället satsas stora belopp på exploatering. Tjänstemän sätts under stark press. Mängder av konsulter anlitas och den långsiktiga och pålitliga informationen till kommunmedborgarna brister. Samråd hålls t ex med såväl korta inställelse- som korta svarstider. Samtidigt har Stockholm de senaste åren växt så det knakat. Den snabba urbaniseringen och en häpnandsväckande exploateringshunger under en tioårig högkonjunktur (ca år 1998 till 2008) inom byggsektorn har gjort att helt nya naturområden satts under stark press. Naturskyddet har hamnat på efterkälken, trots satsningar. Istället har viktiga natur- och friluftsområden med bristande skydd eller som folk "tagit för givna", som t ex i Upplands Väsby, helt plötsligt ställts inför en helt annan framtid när ivriga politiker vill skrida till handling och skapa "attraktiva boendemiljöer".

Tycker du att naturvärdena är viktiga längs Järvakilen och i Upplands Väsby så finns det all anledning att påpeka detta för våra förtroendevalda!

 

Exploatering! Ny väg tvärs genom Järvakilen Inte ett bostadsområde - utan en ny kommundel
Storskalig exploatering! Ny väg tvärs genom Järvakilen! Nya stadsdelar!