• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Okt 20, Ny kraftledning

PLANERAD TRANSMISSIONSNÄTS- FÖRBINDELSE MELLAN MESSAURE OCH KEMINMAA

Hörnstolpe på ängarna och i hagmarken i Runby? Ja, enligt nuvarande plan för ny 400 kV ledning genom Västra Upplands Väsby.

 

Svenska kraftnät är på gång i Runbyskogen angående projekteringen för 400 kV ledning mellan Odensala och Överby. Projekteringen har pågått sedan 2017. Syftet är att stärka försörjningen av elkraft till Stockholm från bl.a. de nya stora vindkraftparkerna i Norrland samtidigt som försörjningen av elkraft till Stockholm från södra delar av Sverige avviker... (kärnkraft).

Projektet med en ny kraftledning 400 kV berör två befintliga kraftledningar (220 kV, samt Banverket 120 kV). Den nytillkomna ledningen (400kV) skall ersätta den befintliga (220 kV) och samtidigt inrymmas bredvid banverkets ledning på något vis som ännu inte har redovisats efter snart fyra års projektering och ett halvår kvar till aviserat datum för ansökan om koncession (tillstånd att få börja bygga).

Den nya kraftledningsgatan riskerar negativ påverkan på bl.a. följande värden i Runbyskogen:

 • Vackert mosaiklandskap med utblickar som ännu är fri från tung infrastruktur
 • Ursprungligt kulturmiljölandskap och mångsekelgamla kulturmiljöer
 • Nyckelbiotoper och skogsområden med höga naturvärden, Östra Runbyskogen
 • Grön infrastruktur - sammanhängande natur och skogliga spridningssamband inom och mellan Stockholms gröna kilar (Järvakilen, Rösjökilen, Görvälnkilen)
 • Elljusspår, markerade leder och skogsstigar. Mycket höga värden för friluftslivet - t.ex. skidåkning, löpning, ridning.
 • Tätortsnära skogar med hög betydelse för folkhälsa och trivsel
 • Buller, damm, nedskräpning (om inte annat som en indirekt konsekvens) och utsläpp av störande ämnen i opåverkade makromiljöer från sprängning, nya etablerings- och anläggningsvägar
 • Trafiksituationen (under byggnadstiden) genom bostadsområden och förbi skolor m m

Teknisk know-how har tagit gigantiska framsteg det senaste decenniet med kraftfulla geografiska design- och simuleringsprogram (CAD, GIS, GPS, utifrån högupplöst flygfilmning,ortofoton, laserdata etc). Många problem och negativ påverkan kan idag undvikas genom god planering.

Å andra sidan har andra delar av naturvetenskapen inte heller stått still. Idag är kunskapen om den minst sagt prekära situationen för den biologiska mångfalden betydligt mer kvantifierad och precis än tidigare. Verktyg för skydd och bevarande - eller rätt sorts hävd för den delen - av natur hamnar stick i stäv med exploatering av naturmiljön såsom allehanda infrastrukturprojekt. (I det här fallet inte minst när nivåer för magnetfält ska bedömas och den ekonomiska kalkylen börjar konkluderas).

Egentligen har inte något annat varit att vänta eftersom vi människor allt mer sätts på press att värna natur och miljö genom medveten livsföring. Vad som förvånar är att planeringen (indirekt) fortfarande tar sin utgång i att naturen bara finns där till hands. Det s.a.s kostar inget. Följdaktligen hamnar exploatering av naturen på det moraliska planet - är det rätt eller fel - bortsett från vissa lagar och regler. Där är samhället, politiken och miljödebatten idag. Det är intressant, rent intellektuellt och psykologiskt.

När det gäller den nya kraftledningen genom Runbyskogen riskerar saker och ting tyvärr att ställas på sin spets! En riktig brännpunkt! I sedvanlig ordning står riktigt värdefull natur och kulturmiljö i stöpsleven. Det indirekta budskapet är, "vi kommer bara nagga lite här"... Det har hörts förr. Planeringsförfarandet medför t.ex. att (månghundraåriga) träd rakas bort... de är liksom väldigt små detaljer i det "mänskliga kraftnätssammanhanget" när det kommer till kritan. Lite som vanligt i skogsmarken med andra ord.

Förhoppningen detta till trots är att befintlig ledningsgata skall kunna användas fullt ut. Det vill säga bygga utan intrång att bl.a. att ängar, hagmarker och så många träd som möjligt ska få stå kvar i sin vackra dager! Att skogens värden skall stärkas och få leva vidare - men möjligheterna till ekologisk kompensation är mycket små i denna landsdel !

Det börjar så smått dra ihop sig.

 

Nedan ett par bilder från exakt den miljö där Svenska kraftnät planerar att placera en cirka 30 meter hög hörnstolpe med tillhörande stag och 400 kV Triplex ledningar (bilden ovan). Såväl skogen som ängarna berörs. Man behöver inte ha alltför mycket inlevelseförmåga för att föreställa sig graden av landskapspåverkan... Siluetten kommer bli gravt negativt påverkad, minst sagt!

 

 

Okt 11, Guldupplevelse

Guld i höstens marker

Ett nytt ljus gör sig gällande denna årstid, hög luft och fantastisk färgrikedom som tycks spegla sig i himlen. Den enkla kameran lyfter skogen och ger blick ut över markerna. Där nere finns växtkraften och låter sig väl smaka. På joggingturen hörs ännu fåglarna innan den större vintertystnaden. Några börjar varna och strax senare jagar Havsörnen på låg höjd ovanför skogen på andra sidan ängen. Bjässen drar vidare mot Mälaren. Glädjen att vara ute och ströva fritt och stort i dessa trakter, lyssna, se, känna och upptäcka, delas med många som är ute på strövtåg längs stigar och leder. Många reser hit från andra kommuner - just till Runbyskogen och Runsahalvön.

Tillresta rutinerade vandrare på besök i Runbyskogen. (Samtliga bilder i denna artikel är tagna inom planområdet för Väsby Sjöstad)

 

Kantarellen spränger upp ur marken så att det nästan ljuder. Nyckelpigan tycks inspektera förvandlingen på en säker sida.


Från Älghöjden syns Kairoplattån med Kairohöjden till höger... ett mångfaldigt, vackert och rikt landskap.

”Sjöstad” här? Bäst att vända ryggen till och snabbt gå därifrån. Vem vill sätta första salvan där nere?

 

 

- Master, I understand that Mr. Einstein once said: ”look deep into nature then you will understand everything much better..."
- Yes, correct and he also said "we cannot solve our problems with the way of thinking we used when we created them..."
- But how can we improve?
- It is a question of time. Think about that.
- That is too hard... I do not have the skills... but,
isn't time only one dimension... And our senses have six dimensions? How many are we using?

Feb 10, Skidvinter

Vilken fantastisk vinter

Tänk vilken fin skidvinter vi har. Vad kul att se alla som passar på att motionera - och det verkar bli fler och fler som nyttjar de härliga och fina skidspåren. Såväl "Vasaloppsformen" som den egna "OS-formen" måste ses över. En stor eloge till Skidklubben som lagt ner ett stort arbete på att preparera skidspåren i Runby! Återigen har Väsby skidklubb arrangerat Stockholms DM! Fantastiskt och upplevelserikt att äntligen få skida som den här vintern. "Tjo vad det går".

Stort tack också till de markägare som möjliggör att skidspår fått vara kvar och nu återigen kan dras över deras marker! Det är verkligen en fin och positiv gest till glädje för många. Till sist stort tack också till kommunen som tillhandahåller belysning längs hela Eljusspåret från Runby ända ner till Kairo - Stockholms bästa elljusspår! All denna fina service, motionsspår et c är inte självklar och finns inte per automatik. Så, tack.

Det speciella blå vinterljuset, skymning.

 

Citat från en besökare; "Åkte på ängarna idag och njöt i det underbara vädret! Spåren var hårda och fina och det fanns även gott om utrymme för skateing om man så vill.
Jag minns inte när jag senast åkte så mycket skidor i Stockholmsområdet och jag hoppas det håller i sig mycket länge till.
Jag ger spåren på ängarna högsta betyg, då jag anser att de håller samma fina klass som de uppe i t.ex. Dalarna, där jag ofta åker. Skall man ha bättre spår måste man vara ute och åka direkt efter spårmaskinen..."

För den som önskar läsa mera - kika lite på vad Naturvårdsverket säger om friluftsliv.

Jun 13, Orkidétider

Skogsorkidéer i finaste prakt på Kairohöjden, juni 2013

Jungfru Marie Nycklar i bestånd. (Samtliga bilder i denna artikel är tagna inom planområdet för Väsby Sjöstad med bussboulevard, gator och bebyggelse)


Under en löptur en stillsam och vacker junikväll längs Upplandsleden till Kairo och vidare mot Runby gjordes avstickare för att kika lite mer på skogens innehåll. Bland annat är några speciellt örtrika stråk kända av lokalbefolkningen sedan tidigare. Ett stycke från stigen glimmade det nu i vackert purpurblått. Några dagar senare konstaterades att det på en yta motsvarande cirka tre hektar var rikligt med framför allt jungfru marie nycklar (>100 exemplar), nattviol (>20 exemplar) och skogsnyckel (~10 exemplar), även nästrot, korallrot och tvåblad (enstaka) påträffades. På flera platser växte dessa kalkgynnade blommor i bestånd. Faktum är att detta alltså är en spännande orkidélokal med en överlag överraskande stor örtrikedom (* se lista nedan).

Ovan fr v orkidéerna: Tvåblad, Nattviol, Korallrot, Jungfru Marie Nyckel och Skogsnyckel i bestånd, samt Nästrot


Just denna örtrikedom är intressant ur flera perspektiv eftersom den i allt väsentligt ingår i en ordinär produktionsskog (PG). Skogen har dock inte på hela ytan (avdelningen) fullständigt kalavverkats utan det finns en kontinuitet av lövträd inom detta område. Skogsbruket har åstadkommit en begränsad störning men rar flora finns kvar och frodas. Ytterligare en viktig orsak till platsens orkidéflora är markens gynnsamma fuktighet och näringsnivå. Stråket ingår i en sänka som på alla håll utom i väster omgärdas av morän- och hällmarker. I mitten av denna sänka finns ett kärr (nyckelbiotop), som har sitt naturliga utlopp åt väster. Floran med orkidéer är som yppigast i gränszonen mellan de mest näringsrika, fuktiga delarna och de mer torra, näringsfattiga morän- och hällmarkerna.

 

Varför blommade dessa orkidéer i rikare mängd jämfört med föregående år? Orsaker till detta kan vara att markerna var rejält vattenfyllda innan snöfall och tjäle vintern 2012 och grundvattennivån var hög. Det skyddande snötäcket låg sedan kvar länge och efter sedvanlig uppländsk vårtorka kom ett par viktiga och rejäla vårregn i slutet av april och maj. Inga frostnätter uppträdde i maj eller juni, istället värme och torka i juni. Dessa klimatfaktorer, liksom kombinationen av en sedan lång tid gynnsam mängd ljus, fukt och näring i samverkan med annan växtlighet gjorde att detta begränsade område – i en produktionsskog – sommaren 2013 kunde uppbringa ett par hundra skogsorkidéer, sex olika orkidéarter i sin fulla prakt!

 

Hur ska man då relatera till detta faktum i perspektivet av att detta är en tätortsnära skog av betydelse? Stråket med orkidéfloran ligger alldeles intill välfrekventa stigar, vandringsleder, grusade skogs- och promenadvägar och elljusspår. Området är omnämnt i den gamla naturinventeringen från 1980-talet, men senare naturinventeringar (år 2008, AB Ekologigruppen) har dock helt förbigått denna lokal med kommunens rikaste orkidéflora. Alkärret (nyckelbiotop, registrerad år 2010) blev till exempel i efterhand upptagen i kommunens naturinventering efter lokalt engagemang och Skogsstyrelsens inventering. Allianspartierna (i majoritet sedan 2006) i Upplands Väsby vill här bygga "Väsby Sjöstad". De fina naturbilderna ovan hamnar enligt Alliansens fördjupade översiktsplan (FÖP) under hus, vägar och lokalgator, se bilder nedan där ungefärlig utbredning av ovannämnda örtrika stråk framgår av blå- respektive grönstreckade linjer:

Trafikprognos där rutorna med siffror visar beräknat antal biltransporter per dygn.

 

Bilden ovan visar bland annat en "evenemangsplats" som Alliansen och deras tjänstemän förespråkar ute i skogen där "Väsby Sjöstad" planeras.

"Bara området planläggs så är vi nöjda..."

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nedan till vänster i tabellen anges ytterligare några florafynd inom det örtrika stråk (< 3 ha) väster om Alsumpskogen uppe på Kairohöjden (inventerat totalt fem timmar i juni 2012 respektive juni 2013):

 

 

Tvåblad
Nästrot
Nattviol
Korallrot
Jungfru Marie Nycklar
Skogsnyckel
Stjärnstarr
Hässlebrodd
Gullpudra
Revlummer
Lopplummer
Blåsuga
Tibast
Blåsippa
Gullviva

 

 

Hästhov
Harsyra
Skogssallat
Ormbär
Vitsippa
Smultron
Ekorrbär
Skogsbräken
Ängskovall
Skogskovall
Bergslok
Humleblomster
Ekbräken
Skogsbräken
Hultbräken
Jordreva
Brakved
Pyrola
Kärrsilja
Kråkklöver
Kärrfräken
Svartvide
Flenört
Slankstarr
Lundgröe
Blodrot


 

 

 

 

 

-----

Master, we got our trade and we are heading eastwards. I suppose it is utmost beneficial?

Yes, correct, James. That is my decision and we are doing well.

Master, I suppose it is a very good decision to make it beneficial.

James, we are forging our new green future, ocean waters are green, as our steam shippers say, and you trust them too, DON'T YOU?

Sir, of course! I also think our shippers have a great green washing waters trade ahead. Master, you have invented the green washing machine!

Yes James, I have. And you could soon call yourself the new inventor James King, moha ha haa

Master, Yes, ha ha haa

(year 1882)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mars 10, Naturreservat

Natur- och skogsmarken Runbyskogen, Järvakilen i Upplands Väsby, har flera viktiga skyddsområden. Två nämns nedan:

 

År 1970 instiftades Sättra Gårds naturreservat av länsstyrelsen

Det statliga beslutet kan läsas här.

 

År 2010 lades ett Nytt förslag på Naturreservat i Upplands Väsby


"Östra Runbyskogens Naturreservat" - Läs Mats Karströms förslag till Naturreservat här!

Förslaget i korthet: 1) Skydda en viktig del av Runbyskogen med höga naturvärden, 2) Fördjupad inventering av övriga delar.

Se filmklipp från Mats Karströms besök. Mats är grundare av "Steget före" - en naturinventeringsmetodik för att identifiera miljöer med höga naturvärden. År 2009 fick Mats ArtDatabankens naturvårdspris. Hur Upplands Väsby placerar sig i länet (liksom övriga landet) angående skydd av naturområden redovisas av bl.a. Naturvårdsverket (Se pressmeddelande 2017-05-09).